Вештини за колективно договарање и за градење консензус во услови на криза

Согласно утврдените активности од проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, кој го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот, а во насока на зајакнување на капацитетите на Економско-социјалниот совет, во периодот 16 март до 1 април 2021 г., преку платформата Zoom се организираа серија вебинари на тема Вештини за колективно договарање и Вештини за градење консензус во услови на криза. Општата цел […]

На прагот на третиот бран од пандемијата предизвикана од КОВИД-19, Северна Македонија ја продолжува поддршката за плати на претпријатијата

Во последниот квартал од 2020 година, МОТ ги поддржа Организацијата на работодавачи на Македонија (ОРМ) и Бизнис конфедерацијата на Македонија (БКМ) во спроведување на втора анкета за претпријатијата низ целата земја, со цел да се утврдат деловните предизвици и потреби кои произлегуваат од кризата предизвикана од КОВИД-19. Анкетата помогна да се процени ефективноста на итните […]

Индивидуални работни спорови

27.02.2019

Индивидуален работен спор е спор по повод откажување на договорот за вработување и неисплата на плата. Арбитер се смета лицето кое одлучува за предметот на индивидуалниот спор. Ако меѓу страните во индивидуалниот спор тече судска постапка од иста правна и фактичка основа, страните во спорот се должни на судот заеднички да му поднесат барање за […]

прочитај повеќе

Колективни работни спорови

27.02.2019

Колективен работен спор се смета спор по повод склучување, измена, дополнување или примена на колективен договор, остварување на правата на синдикално организирање и штрајк. Помирувач се смета лице кое дава помош на страните во колективниот спор со цел да склучат спогодба за решавање на спорот. Постапката за помирување на колективниот спор се води пред Одборот […]

прочитај повеќе
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents is the sole responsibility of the Project Strengthening Social Dialogue, and do not necessarily reflect the views of the European Union.