ОРМ – ПОВИЦИ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА

Во врска со активностите за поддршка на социјалните партнери за воведување нови и модернизирање на постоечки услуги, кои се реализираат во рамките на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, Организацијата на работодавачи на Македонија ги објавува следниве повици: ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАН ЗА ВИДЛИВОСТ НА E-ПЛАТФОРМА ПОВИК ЗА […]

Стандарди на МОТ и КОВИД-19 (коронавирус)

ЧПП – Клучни одредби на Меѓународните стандарди на трудот значајни за избивањето и ширењето на КОВИД-19 Стандарди на МОТ и Ковид-19  

Индивидуални работни спорови

27.02.2019

Индивидуален работен спор е спор по повод откажување на договорот за вработување и неисплата на плата. Арбитер се смета лицето кое одлучува за предметот на индивидуалниот спор. Ако меѓу страните во индивидуалниот спор тече судска постапка од иста правна и фактичка основа, страните во спорот се должни на судот заеднички да му поднесат барање за […]

прочитај повеќе

Колективни работни спорови

27.02.2019

Колективен работен спор се смета спор по повод склучување, измена, дополнување или примена на колективен договор, остварување на правата на синдикално организирање и штрајк. Помирувач се смета лице кое дава помош на страните во колективниот спор со цел да склучат спогодба за решавање на спорот. Постапката за помирување на колективниот спор се води пред Одборот […]

прочитај повеќе
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents is the sole responsibility of the Project Strengthening Social Dialogue, and do not necessarily reflect the views of the European Union.