Повеќе од едно на секои шест млади лица останало без работа поради КОВИД-19

Најновата анализа на Меѓународната организација на трудот (МОТ) за влијанието на КОВИД-19 врз пазарот на труд ги разоткрива катастрофалните и непропорционалните ефекти врз младите работници и ги анализира мерките што се преземаат за креирање безбедно враќање во работната средина. ЖЕНЕВА (МОТ) – Повеќе од едно на секои шест млади лица престанало да работи по започнувањето […]

Извештај од процената на влијанието на КОВИД-19 врз работните места

Денес, МОТ и ЕБОР објавија процена на  влијанието на КОВИД-19 врз работните места во Северна Македонија. Извештајот покажува дека безбедносните мерки на изолација и ограничено движење сериозно влијаеја врз работните места, ги проценува досегашните мерки преземени од страна на Владата и нуди препораки за политики што наредно да се преземе. Целта на работниот тим на […]

Индивидуални работни спорови

27.02.2019

Индивидуален работен спор е спор по повод откажување на договорот за вработување и неисплата на плата. Арбитер се смета лицето кое одлучува за предметот на индивидуалниот спор. Ако меѓу страните во индивидуалниот спор тече судска постапка од иста правна и фактичка основа, страните во спорот се должни на судот заеднички да му поднесат барање за […]

прочитај повеќе

Колективни работни спорови

27.02.2019

Колективен работен спор се смета спор по повод склучување, измена, дополнување или примена на колективен договор, остварување на правата на синдикално организирање и штрајк. Помирувач се смета лице кое дава помош на страните во колективниот спор со цел да склучат спогодба за решавање на спорот. Постапката за помирување на колективниот спор се води пред Одборот […]

прочитај повеќе
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents is the sole responsibility of the Project Strengthening Social Dialogue, and do not necessarily reflect the views of the European Union.