Свечено собрание на ОРМ и дебата на тема „Македонската економија пред и по пандемијата“

На 9 јуни 2021 г., по повод годишнината на Организацијата на работодавачи на Македонија, организирана со задоцнување поради кризата предизвикана од КОВИД-19“, ОРМ одржа свечено собрание и дебата на тема „Македонската економија пред и по пандемијата“. На седницата на Собранието ОРМ го избра своето ново раководство и во рамките на свечениот дел додели благодарници на […]

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ – РАЗВОЈ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА КАМПАЊА – СПРАВУВАЊЕ СО НЕФОРМАЛНА ЕКОНОМИЈА

ВОВЕД И ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ Економско-социјалниот совет (ЕСС) е единствената трипартитна институција за социјален дијалог на национално ниво, со консултативна улога за Владата при развој и спроведување на економско-социјални политики. ЕСС има советодавна улога и дава мислења и препораки до Владата за прашања поврзани со економскиот развој; политики за пазарот на трудот; политики за плати и […]

Индивидуални работни спорови

27.02.2019

Индивидуален работен спор е спор по повод откажување на договорот за вработување и неисплата на плата. Арбитер се смета лицето кое одлучува за предметот на индивидуалниот спор. Ако меѓу страните во индивидуалниот спор тече судска постапка од иста правна и фактичка основа, страните во спорот се должни на судот заеднички да му поднесат барање за […]

прочитај повеќе

Колективни работни спорови

27.02.2019

Колективен работен спор се смета спор по повод склучување, измена, дополнување или примена на колективен договор, остварување на правата на синдикално организирање и штрајк. Помирувач се смета лице кое дава помош на страните во колективниот спор со цел да склучат спогодба за решавање на спорот. Постапката за помирување на колективниот спор се води пред Одборот […]

прочитај повеќе
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents is the sole responsibility of the Project Strengthening Social Dialogue, and do not necessarily reflect the views of the European Union.