Анкета за претпријатија – ОРМ

Организацијата на работодавачи на Македонија спроведува анкета за претпријатија со цел да ја разбере состојбата, приоритетите и предизвиците кои произлегуваат од тековната криза предизвикана од КОВИД-19. Одговорите од анкетата ќе се искористат за да им се претстават прашањата за кои се загрижени претпријатијата на владините тела, финансиските институции и другите засегнати страни, во обид да […]

Анкета за претпријатија – БКМ

Бизнис Конфедерација на Македонија спроведува анкета за претпријатија со цел да ја разбере состојбата, приоритетите и предизвиците на претпријатијата кои произлегуваат од тековната криза предизвикана од КОВИД – 19. Одговорите од анкетата ќе се искористат за да им се постават прашањата за кои се загрижени претпријатијата на владините тела, финансиските институции и другите засегнати страни. […]

Индивидуални работни спорови

27.02.2019

Индивидуален работен спор е спор по повод откажување на договорот за вработување и неисплата на плата. Арбитер се смета лицето кое одлучува за предметот на индивидуалниот спор. Ако меѓу страните во индивидуалниот спор тече судска постапка од иста правна и фактичка основа, страните во спорот се должни на судот заеднички да му поднесат барање за […]

прочитај повеќе

Колективни работни спорови

27.02.2019

Колективен работен спор се смета спор по повод склучување, измена, дополнување или примена на колективен договор, остварување на правата на синдикално организирање и штрајк. Помирувач се смета лице кое дава помош на страните во колективниот спор со цел да склучат спогодба за решавање на спорот. Постапката за помирување на колективниот спор се води пред Одборот […]

прочитај повеќе
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents is the sole responsibility of the Project Strengthening Social Dialogue, and do not necessarily reflect the views of the European Union.