Социјалниот дијалог околу безбедноста и здравјето при работа во контекст на КОВИД-19. Како до безбедно враќање на работа – Практични примери

Во услови на пандемија предизвикана од КОВИД-19, голем број земји повторно ги отворија своите економии и побараа од работниците да се вратат на своите работни места. Овој краток преглед на политики ја истакнува потребата од социјален дијалог со цел да се обезбеди безбедно враќање на работното место. Исто така, содржи бројни практични примери од целиот […]

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ: ДИЗАЈН И СОЗДАВАЊЕ НА КОРПОРАТИВЕН ИДЕНТИТЕТ ЗА СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА – ССМ

ВОВЕД И ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ Општата цел на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог е да се подобри социјалниот дијалог како средство за создавање повеќе и подобри работни места. Ова ќе се постигне преку институционални и законодавни подобрувања, заедно со активности наменети за зајакнување на капацитетите на трипартитните актери за ефективно вклучување во социјален дијалог. Проектот се […]

Индивидуални работни спорови

27.02.2019

Индивидуален работен спор е спор по повод откажување на договорот за вработување и неисплата на плата. Арбитер се смета лицето кое одлучува за предметот на индивидуалниот спор. Ако меѓу страните во индивидуалниот спор тече судска постапка од иста правна и фактичка основа, страните во спорот се должни на судот заеднички да му поднесат барање за […]

прочитај повеќе

Колективни работни спорови

27.02.2019

Колективен работен спор се смета спор по повод склучување, измена, дополнување или примена на колективен договор, остварување на правата на синдикално организирање и штрајк. Помирувач се смета лице кое дава помош на страните во колективниот спор со цел да склучат спогодба за решавање на спорот. Постапката за помирување на колективниот спор се води пред Одборот […]

прочитај повеќе
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents is the sole responsibility of the Project Strengthening Social Dialogue, and do not necessarily reflect the views of the European Union.