Осмо издание на Мониторот на МОТ: Ковид-19 и светот на работата

Согласно пресметките на МОТ, одработените часови во 2021 г. на глобално ниво ќе бидат за 4,3 проценти под нивото од пред пандемијата (последен квартал на 2019 г.), што е еквивалентно на 125 милиони работни места со полно работно време.  Ова претставува значителна ревизија на проекциите на МОТ од јуни, кои упатуваа на пад од 3,5 […]

Деловен појадок на Организација на работодавачи на Македонија

На 14 октомври 2021г., Организацијата на работодавачи на Македонија го одржа првиот од низата планирани деловни појадоци за средба со претставници на бизнисот со цел размена на мислења и идеи од кои ќе произлезат предлози за подобрување на регулативата во областите кои се од интерес на работодавачите и бизнис заедницата. Овој прв деловен појадок се […]

Индивидуални работни спорови

27.02.2019

Индивидуален работен спор е спор по повод откажување на договорот за вработување и неисплата на плата. Арбитер се смета лицето кое одлучува за предметот на индивидуалниот спор. Ако меѓу страните во индивидуалниот спор тече судска постапка од иста правна и фактичка основа, страните во спорот се должни на судот заеднички да му поднесат барање за […]

прочитај повеќе

Колективни работни спорови

27.02.2019

Колективен работен спор се смета спор по повод склучување, измена, дополнување или примена на колективен договор, остварување на правата на синдикално организирање и штрајк. Помирувач се смета лице кое дава помош на страните во колективниот спор со цел да склучат спогодба за решавање на спорот. Постапката за помирување на колективниот спор се води пред Одборот […]

прочитај повеќеThis website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents is the sole responsibility of the Project Strengthening Social Dialogue, and do not necessarily reflect the views of the European Union.