Светски ден за безбедност и здравје при работа – 28 април 2020

Запрете ја пандемијата: Безбедноста и здравјето при работа може да спасат животи

Со оглед на големиот предизвик со кој се соочуваат владите, работодавачите, работниците и општествата низ целиот свет во борбата против пандемијата предизвикана од КОВИД-19, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа ќе се фокусира на справување со избувнувањето на заразни болести на работното место, ставајќи го акцентот на пандемијата КОВИД-19.

Извештајот на МОТ за Светскиот ден за безбедност и здравје при работа за 2020 година – Соочени со пандемијата: Грижа за безбедноста и здравјето на работа може да се најде на следниов линк –https://socijalendijalog.mk/wp-content/uploads/2020/05/MK-ILO_SafedayReport_COVID19-FIN.pdf

Може да се приклучите кон вебинарот по повод Светскиот ден за безбедност и здравје при работа на следниот линк: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_742138/lang–en/index.htm?fbclid=IwAR1ApykaqTJ2DKsJRzRBf2Mc95dDBvt-DWmaJcVRGgu3NO6S1IgDnrTseKU