Трипартитна работилница – Кон систем за предвидување на потребни вештини

Неусогласеноста на вештините е еден од главните предизвици со коишто се соочуваат земјите во транзиција. Оваа неусогласеност се должи на технолошкиот напредок, индустриските и демографските промени.

Северна Македонија има остварено значителен напредок во градење на капацитетите на националните институции за нивно вклучување во предвидувањето на идните потреби за занимања и вештини, меѓутоа потребно е да се воспостават механизми за нивна координација и синхронизација. Тоа подразбира заложба од сите актери и хармонизација на различните концепти, за да се утврдат соодветните квантитативни и квалитативни методологии, да се истражат иновативните пристапи, да се идентификуваат резултатите и соодветно да се преведат во политики.

За таа цел Меѓународната организација на трудот и Европската фондација за обука, со поддршка од Европската Унија ја иницираа активноста Кон систем за предвидување на потребните вештини, чија цел е развој на механизам за подобрување на меѓу-институционалната координација која е неопходна за воспоставување ефективен и сеопфатен систем за предвидување на потребните вештини во Северна Македонија.

Кон систем за предвидување на потребните вештини е настан во организација на Зајакнување на социјалниот дијалог, проект што го финансира Европската Унија, а го спроведува Меѓународната организација на трудот. Главната цел на проектот е зајакнување на капацитетите на националниот и локалните економско-социјални совети во насока на создавање на повеќе и подобри работни места.