Вештини за иднината! Бидете дел од промената!

МОТ ги повикува сите заинтересирани поединци и организации да споделат иновативни идеи и решенија за справување со предизвикот на несовпаѓање на вештините со потребите на пазарот на трудот. Со овој Повик за иновативни решенија за справување со овој предизвик ќе се идентификува и поддржи развој на решенија чија цел е справување со различните облици и димензии на неусогласеноста меѓу вештините и потребите на пазарот на трудот.

Повеќе информации на следниот линк:

https://www.ilo.org/skills/projects/innovation-facility/WCMS_733982/lang–en/index.htm