БРЗ КАЛКУЛАТОР ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19

Со цел да ги поддржи креаторите на политики, Одделението за социјална заштита на МОТ  разви  Брз калкулатор за социјална заштита во услови на КОВИД-19Во „нормални“ услови, ваквите процени може да бидат подготвени однапред и се засноваат врз сеопфатни информации и софистицирани актуарски модели. Во контекст на кризата од КОВИД 19, сепак, може да биде потребно итно и одлучно делување.  Врз основа на минимална низа параметри, корисниците може да ја проценат вредноста на различни политики, како што се проширување на опфатот на постојните шеми на нови корисници; зголемување на нивото на актуелните надоместоци и воведување универзални или паушални надоместоци или привремени субвенции за плати.

Целта наоваа алаткае да се поддржат земјите во брзо прилагодување на системите за социјална заштита како одговор на кризата предизвикана од КОВИД-19.

https://www.social-protection.org/gimi/ShowRessource.action?id=56007