ОРМ – ПОВИЦИ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА

Во врска со активностите за поддршка на социјалните партнери за воведување нови и модернизирање на постоечки услуги, кои се реализираат во рамките на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, Организацијата на работодавачи на Македонија ги објавува следниве повици:

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАН ЗА ВИДЛИВОСТ НА E-ПЛАТФОРМА

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗАПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ПОДГОТОВКА НА E-ПЛАТФОРМА

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗАПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА ВО ПОДГОТОВКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПЛАТИ