Контакт

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ
Проект што го финансира Европската Унија и го спроведува Меѓународната организација на трудот
Никола Вапцаров 15/2
1000 Скопје

Наташа Мечкароска Симјаноска
Проектен координатор
simjanoska@ilo.org
+389 71 330 870

Марија Калензис
Проектен асистент
kalenzis@ilo.org
+389 70 654 137

Софија Главинова Јовановска
Проектен асистент
jovanovska@ilo.org
+389 70 744 301