ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ: Развој и спроведување на кампања – Работнички права

ВОВЕД И ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Економско-социјалниот совет (ЕСС) е единствената трипартитна институција за социјален дијалог на национално ниво, со консултативна улога за Владата при развој и спроведување на економско-социјални политики. ЕСС има советодавна улога и дава мислења и препораки до Владата за прашања поврзани со економскиот развој; политики за пазарот на трудот; политики за плати и цени во областа на трудовото и социјалното осигурување; социјална заштита; здравствена заштита; животна средина; фискална политика; работни услови и здравје и безбедност при работа; образование; култура; професионален развој, стручна обука и други области од економско-социјален интерес за работодавачите и работниците.

Општата цел на проектот Зајакнување на социјалниот дијалог е подобрување на социјалниот дијалог како средство за создавање повеќе и подобри работни места. Ова ќе се оствари преку зајакнување на институциите и законодавството, како и со активности насочени кон зајакнување на капацитетите на трипартитните засегнати страни за нивна ефективна вклученост во социјалниот дијалог. Проектот се состои од три конкретни компоненти, имено:

Конкретна цел 1 Зголемено учество на ЕСС во обликување на националната агенда за економско-социјална реформа
Конкретна цел 2 Зголемено учество на локалните ЕСС во формулирање и спроведување на локални политики за вработување
Конкретна цел 3 Зголемена ефективност на организациите на работодавачи и на работници

 

Компонента 1 има за цел да се подобри функционирањето и видливоста на ЕСС преку развивање на методи за зголемување на влијанието на ЕСС и надминување на предизвиците со финансирање, давање мислења и следење на последователните активности од препораките/мислењата/советите.

Повеќе информации можете да најдете на: https://socijalendijalog.mk/wp-content/uploads/2020/03/Invitation-to-Tender-Campaign-workers-rights-MK.pdf