Основни начела

Мирното решавање на работните спорови се заснова на начелата на доброволност, неутралност и непристрасност.