Превенција и ублажување на КОВИД-19 на работа: АКЦИСКА ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

За спречување и ублажување на КОВИД-19 на работното место потребни се ефективни процеси за процена на и управување со ризиците. Оваа алатка нуди едноставен и заеднички пристап за процена на ризиците од КОВИД-19 како прв чекор при преземањето мерки за заштита на безбедноста и здравјето на работниците.

Акциската листа за проверка можете да ја најдете на: https://socijalendijalog.mk/wp-content/uploads/2020/04/MK-FORM-Covid19-Checklist.pdf